ประวัติ

ประวัติ

               กองทัพบกได้จัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่งคงกองทัพบก  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2545  โดยเป็นหน่วยจัดตั้งเฉพาะกิจ ใช้นามย่อว่า “สปร.ทบ.” มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ประสานงาน ให้คำแนะนำหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน งานโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด                        งานพัฒนาประเทศอื่นๆ และงานพิเศษที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การจัดหน่วย ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนบังคับบัญชา ส่วนเลขานุการ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนประสานงาน และส่วนสนับสนุน  มีอัตรากำลังพลรวมทั้งสิ้น 27 อัตรา มีที่ตั้งอยู่ที่ตึกเพชรรัตน์ ภายในสวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกกิตกูร อุทยางกูร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่งคงกองทัพบก ท่านแรก
ต่อมากองทัพบกได้มีการปรับปรุงการจัดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยให้สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่งคงกองทัพบก เป็นหน่วยในอัตราการจัดของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 โดยปรับการจัดหน่วย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบังคับบัญชา ส่วนธุรการ และส่วนแผน/ประสานงาน มีอัตรากำลังพล  รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา โดยมีที่ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในปีพุทธศักราช 2557  กองทัพบกได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมีการปรับการจัดสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่งคงกองทัพบก ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบังคับบัญชา ส่วนธุรการ ส่วนแผน/ประสานงาน และส่วนสถิติ/ประเมินผล มีอัตรากำลังพล            รวมทั้งสิ้น 23 อัตรา

การจัดหน่วย

ภารกิจ

ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานกับทุกส่วนราชการ ติดตามกำกับดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาหมู่บ้านยามชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานพิเศษอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่เฉพาะ
1. ส่วนบังคับบัญชา  มีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา และบริหารงานกำกับการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้
2. ส่วนธุรการ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ดำเนินการ และกำกับดูแลงานด้านกำลังพล งานสารบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ          สำนักงานฯ
3. ส่วนแผน/ประสานงาน
3.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดเตรียมแผนงาน จัดการประชุมประสานมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการและสรุปการปฏิบัติประจำปี
3.2 วางแผน จัดทำและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงบประมาณและจัดการด้านการเงิน
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการ
4. ส่วนสถิติ/ประเมินผล
4.1 บันทึกรวมรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการประจำปี จัดทำเป็นสถิติความก้าวหน้าของโครงการ
4.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ เพื่อค้นหาเรื่องที่เป็นปัญหา ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

ผู้บังคับบัญชา