โครงการพระราชดำริ

                                                         โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพบก มีจำนวนทั้งสิ้น 127 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ได้ 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานด้านความมั่นคง ได้แก่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
2. กลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการแก้ปัญหาดิน น้ำ และสภาพแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่
3. กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
4. กลุ่มงานฟาร์มตัวอย่าง ได้แก่ โครงการธนาคารอาหาร โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ โครงการแปรรูปผลผลิต และโครงการส่งเสริมสหกรณ์
5. กลุ่มงานอื่นๆ ได้แก่ โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย โครงการจัดสรรที่ดินทำกิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและการศึกษา และโครงการพัฒนาพลังงานจากธรรมชาติ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพบก แยกตามความรับผิดชอบของหน่วยต่าง ๆ ได้ดังนี้

กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 17 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการศิลปาชีพตำบลเกาะเกิด ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. โครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลราชคาม ตำบลช้างใหญ่ และตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
3. โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
4. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
5. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านซับมะกรูด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมี กรมทหารพรานที่ 13 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทิพุเย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี กองกำลังสุรสีห์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
10. โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
11. โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ บ้านท่ากระทุ่ม – บ้านสาระเห็ด ตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
12. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี มณฑลทหารบกที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
13. โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
14. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี กรมทหารราบที่ 11 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
15. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบ
16. โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบ
17. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านห้วยเดื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบ

                                                             กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 43 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี มณฑลทหารบกที่ 210 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
3. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง – ผาเกิ้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 28 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 28 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว – ผาสาว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี กรมทหารราบที่ 8 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6. โครงการป่ารักษ์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมี กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
8. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกกู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมี มณฑลทหารบกที่ 29 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
9. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมี มณฑลทหารบกที่ 29 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
10. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ – เสนานฤมิตร ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านดอนคำ – เสนานฤมิตร บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมี กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
11. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
12. โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
13. โครงการศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
14. โครงการศิลปาชีพอำเภอกระสัง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 26 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
15. ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี กรมทหารราบที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
16. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตน์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
17. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองแข้พัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
18. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านศรีวิลัย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
19. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
20. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมี กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
21. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
22. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด – นาโปร่ง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาวอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
23. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
24. โครงการบ้านหนองแคน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
25. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ – นาโคกกุง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาโคกกุง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี กรมทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
26. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินเบิก ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านเวินเบิก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
27. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองผักแว่น ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
28. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
29. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
30. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
31. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านตาปิม ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี กรมทหารราบที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
32. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
33. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี กรมทหารราบที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
34. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี กรมทหารราบที่ 16 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
35. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี กรมทหารราบที่ 16 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
36. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี กรมทหารราบที่ 16 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
37. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
38. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยมี กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
39. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้มเก่า ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านแสนสุข ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี กรมทหารม้าที่ 6 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
40. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมี มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
41. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลบ้านสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 22 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
42. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี กรมทหารราบที่ 16 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
43. ศูนย์พัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านล้าไซกง ตำบลบ้านราษฎร อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี มณฑลทหารบกที่ 21 เป็นหน่วยรับผิดชอบ

                                                              กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 43 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางคอง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
3. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านแม่ส่วย 4. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าไทย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 37 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
8. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
9. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
10. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
11. โครงการศิลปาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าไทย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
12. โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก ตามพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
13. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
14. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสาม ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
15. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
16. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสุขฤทัย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
17. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านอาบอลาชา ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
18. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
19. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
20. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
21. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
22. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
23. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ บ้านนามน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
24. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาศิริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
25. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
26. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
27. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
28. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
29. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยพัฒนา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
30. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
31. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก – สะเกี้ยง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสะจุก – สะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
32. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
33. โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านกอก ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
34. โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
35. โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
36. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหนองห้า
ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
37. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
38. โครงการศิลปาชีพในพื้นที่โครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
39. โครงการจัดตั้งชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านมะโอะโคะ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านมะโอะโคะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
40. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
41. โครงการทดลองหมู่บ้านประมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านห้วยเจริญ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
42. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
43. โครงการศิลปาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านเทอดชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เป็นหน่วยรับผิดชอบ

กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาทักษิณราชนิเวศน์ บ้านตันหยง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้า บ้านโคกมะม่วง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
3. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้า บ้านทุ่งฝ้าย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่วัดรัตนาอนุสรณ์ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้า บ้านปลักช้าง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่วัดปลักช้าง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
5. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดาฮง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7. โครงการศิลปาชีพหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
8. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไอร์บาลอ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านไอร์บาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
9. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพปักผ้า บ้านเขาตันหยง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
10. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพปักผ้า บ้านโคก ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
11. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านปลักปลา ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
12. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพปักผ้า บ้านยูโย ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
13. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพปักผ้าวัดพระพุทธ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
14. โครงการหมู่บ้านราษฎรเขาสำนัก ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
15. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
16. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี กองพันทหารช่างที่ 402 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
17. โครงการศิลปาชีพบ้านตรอกแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี กองพันทหารช่างที่ 402 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
18. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
19. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
20. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมี กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
21. โครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี มณฑลทหารบกที่ 45 เป็นหน่วยรับผิดชอบ
22. โครงการศิลปาชีพบ้านหัวป่าขียว ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี กองพันทหารช่างที่ 401 เป็นหน่วยรับผิดชอบ

ศูนย์การทหารราบ จำนวน 1 โครงการ
โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ศูนย์การทหารราบ เป็นหน่วยรับผิดชอบ

กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 1 โครงการ
โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา