พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนาที่ 1 โดยกรมพัฒนาที่ 1

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพัฒนาที่ 1 โดยกรมพัฒนาที่ 1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา13.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี) ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กองพัฒนาที่ 1 โดยกรมพัฒนาที่ 1 โดยมี พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย กำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 และกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ/โรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ
ความเป็นมา
เพื่อให้การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ละการพึ่งพาตนเองของกำลังพลและครอบครัว กองพลพัฒนาที่ 1 รวมถึง ประชาชนบริเวณรอบค่ายหรือในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของ กองพลพัฒนาที่ 1 เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นการบูรณาการการแผนงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเกษตรของประชาชนอย่างเหมาะสม กองพลพัฒนาที่ 1 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กองพัฒนาที่ 1 โดยกรมพัฒนาที่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และพื้นที่สาธิตด้านการเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่และการพึ่งพาตนเอง โดยส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
2. เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบปฏิบัติในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและประชาชน ในพื้นที่ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน
3. เพื่อบูรณาการแผนงานด้านการเกษตรระหว่าง กรมพัฒนาที่ 1 กับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรพื้นที่ทำกินในโครงการตามพระราชดำริฯ
2. กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่ 1
3. ประชาชนทั่วไปบริเวณรอบค่ายหรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่

ผู้บังคับบัญชา