พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี) ณ โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านท่ากระทุ่ม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน.3 รอ.)
ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี 2532 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นไม้ในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านกระทุ่ม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จำนวน 2 แปลง โดยปลูกต้นไม้รอบแปลงเพื่อแสดงขอบเขต และปลูกต้นไม้ในแปลงย่อยเพื่อจัดทำเป็นสวนป่าตัวอย่างในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ต้นยูคาลิปตัส ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้เรียกนก และไม้โตเร็วที่เนื้อไม้ใช้งานได้ดี เพื่อเป็นไม้สำหรับสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน โดยสำนักราชเลขาธิการได้มอบให้ ร.11 พัน 3 รอ. เข้ารับผิดชอบโครงการพร้อมทั้งจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเป็นชุดดูแลพื้นที่และปลูกต้นไม้ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังได้รับการโอนที่ดินให้เป็นในนามของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ ร.11 พัน.3 รอ. รับผิดชอบดูแลที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง รวมเป็น 3 แปลง (เนื้อที่รวม 1,357 ไร่)
โดยมีวัตถุประสงค์
– ควบคุมดูแลป้องกันราษฎรบุกรุกที่ดินและทำลายต้นไม้
– ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อจัดทำเป็นสวนป่า
– ดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟูต้นไม้ ให้เป็นสวนป่าที่สมบูรณ์
พื้นที่ดำเนินการ
– บ้านท่ากระทุ่ม–บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ผลการดำเนินการ
– ร. 11 พัน 3 รอ. เข้ารับผิดชอบโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2533 โดยจัดกำลังพลเป็นชุดปฏิบัติการ เข้าอยู่ประจำในพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการควบคุมดูแลที่ดินของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้ดำเนินการปลูกต้นไม้นานาพรรณ ประเภทไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ไม้เรียกนก และไม้ดอก และดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าเดิม ให้เป็นสวนป่าที่สมบูรณ์ อีกทั้งหน่วยได้ดำเนินการจัดโครงการย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรไทย, แปลงสาธิตการปลูกกุหลาบมอญ, แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนสภาพสวนป่าได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับเป็นสวนป่าระดับหนึ่ง
– เมื่อปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทราบถึงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่โครงการเป็นสวนป่าเบื้องต้น มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่ามีความหนาแน่น และเริ่มมีสัตว์ป่าตามธรรมชาติเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก เช่น นก และไก่ป่า จึงมีพระราชเสาวนีย์ผ่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ ร.11 พัน.3 รอ. จัดพื้นที่โครงการให้เป็น “แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้” และ”แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการและศึกษาพันธุ์ไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้บังคับบัญชา