พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 3(คลิป)

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 3
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)(จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน) ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 3 (พล.พัฒนา 3)

ผู้บังคับบัญชา