พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง ในความรับผิดชอบของ พัน.สบร.บชร.2

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง ในความรับผิดชอบของ พัน.สบร.บชร.2
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในความรับผิดชอบของกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (พัน.สบร.22 บชร.2) และเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมี พ.อ.ธวัชชัย กาจหาญ หน.ชป. พร้อมด้วย นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมการตรวจเยี่ยม
1.นายอำเภอ, หน.ชป.รายงานตัว
2.แนะนำ หน.ส่วนราชการที่มาต้อนรับ
3.นายอำเภอ กล่าวต้อนรับ
4.รับฟังบรรยายสรุปจาก หน.ชป.
5.ผอ.สปร.ทบ.สอบถามปัญหาขัดข้องและมอบนโยบาย
6.พบปะกลุ่มสมาชิกที่มารอต้อนรับ ผอ.สปร.ทบ.กล่าวขอบคุณ
ประวัติความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศเดิม)ได้เสด็จมาประทับพักแรมที่พระตำหนักทุ่งกะมังภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทรงปล่อยสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อ 21 ธันวาคม 2535 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 4 กลุ่ม ที่อยู่รอบพื้นที่ป่าภูเขียว ซึ่งได้แก่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ โดยให้ทอผ้าไหมส่งไปจำหน่ายที่กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ได้แก่
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านราษฎร์ดำเนิน ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองแพง ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
การดำเนินงานของโครงการ
1.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2.เพื่อยกระดับรายได้และสร้างงานให้แก่ราษฎร ลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น
3.เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่ และเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นตลอดไป

ผู้บังคับบัญชา