พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) บ้านวังสามหมอ

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) บ้านวังสามหมอ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) บ้านวังสามหมอ ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่า ด้วยเหตุผลและความจำเป็นนานาประการ
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจเรื่องป่าไม้ในแนวทางที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นตนเอง
4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม และมีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และในการนี้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ได้พบปะและเยี่ยมเยียน นายวินัย ใจสว่าง ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อติดตามความเป็นอยู่และการรักษาตัว

ผู้บังคับบัญชา