พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (มทบ.45)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (มทบ.45)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)(จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ระนอง) ณ โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 45 (มทบ.45) โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ บุญชรัตน์ รอง เสธ.มทบ.45 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.45 พร้อมด้วย นายวิโรชน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร นายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอวิภาวดี นายสมพร อินทรมณี กำนันตำบลตะกุกเหนือ นายสุรสิทธิ์ พงษ์พานิช เจ้าหน้าที่หน่วยปกป้องรักษาป่าที่ ส.ฎ.6 (คลองท่าไม้แดง) ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิ–ป่าทะเลเพื่อชีวิต นางอรวรร สะโรจน์ รอง นายก อบต.ตะกุกเหนือ นางประไพ ระบำดี ประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง และส่วนราชการ, ผู้นำ อปท. ในพื้นที่และสมาชิกโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ
ภารกิจการตรวจเยี่ยมมีดังนี้
1. ร.ท.หญิงภัสราดี แพชนะ นายทหารธุรการ กกพ.มทบ.45 ชรก.กกร.มทบ.45 ชี้แจงวาระการตรวจเยี่ยม
2. พ.อ.สมศักดิ์ บุญชรัตน์ รอง เสธ.มทบ.45 ผู้แทน ผบ.มทบ.45 กล่าวต้อนรับคณะฯ
3. นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี กล่าวต้อนรับ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ แนะนำพื้นที่และส่วนราชการของอำเภอวิภาวดีที่มาร่วมต้อนรับ
4. พ.ต.ชัยณรงค์ บัวทอง หน.ชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง บรรยายสรุปชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง การดำเนินงานของศูนย์ มี 2 งานหลักคือ งานการทอผ้าผืน ส่งกองงานศิลปาชีพสวนจิตรดา และทอผ้าขาวม้า ผ้าพันคอลายต่างๆ ผ้าตัดเสื้อ วางขายที่ศูนย์ฯ ให้กับประชาชนสนใจ และ งานปลูกต้นหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม เสาเป็นเส้นไหม สนับสนุนโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชุมพร
5. ผอ.สปร.ทบ.มอบนโยบาย ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรุณาแนะนำให้ นายอำเภอวิภาวดี พิจารณาในเรื่องการให้ส่วนราชการท้องถิ่นเป็นหลักในการขับเคลื่อน โครงการศิลปาชีพฯ เพื่อที่จะสืบสาน ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อในอนาคต ชุดประสานงานโครงการฯ จะได้ลดบทบาทหน้าที่ และได้ส่งมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการได้ต่อไป
6. นางประไพ ระบำดี ประธานสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง เสนอเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง คือ ขอให้ทางคณะฯ ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องปรับถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งใบหม่อนนำมาเลี้ยงไหมที่อาคารศูนย์ จากพื้นที่ปลูกหม่อนระยะทางประมาณ 900 ม.
7. นายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอวิภาวดี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมาย ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง สมาชิกเดิมอายุมากและลดน้อยลงเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาออกนอกพื้นที่ และสมาชิกทอผ้าลด ไม่มีเด็กรุ่นใหม่สืบทอดทายาท
8. นางอรวรร สะโรจน์ รอง นายก อบต.ตะกุกเหนือ ชี้แจงสำหรับการจัดหางบประมาณก่อสร้างถนนทางขึ้นบริเวณพื้นที่ปลูกหม่อนตามที่สมาชิกเสนอนั้น สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้รถปรับพื้นที่และใช้หินขลุกในการถม เพื่อให้สามรถใช้งานได้ โดย อบต.กำลังดำเนินการ
9. ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิ–ป่าทะเลเพื่อชีวิต เสนอให้ สมาชิกปลูกต้นหม่อนเอาไว้บ้านละ 10–15 ต้น เพื่อแก้ปัญหาใบหม่อนมีไม่เพียงพอจะได้ส่งให้กับศูนย์ศิลปาชีพรับซื้อ เพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว
10. ผอ.สปร.ทบ. กรุณาแนะนำให้ นายอำเภอวิภาวดี พิจารณาในเรื่องการให้ส่วนราชการท้องถิ่นเป็นหลักในการขับเคลื่อน โครงการศิลปาชีพฯ เพื่อที่จะสืบสานต่อยอดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อในอนาคตชุดประสานงานโครงการฯ จะได้ลดบทบาทหน้าที่ และได้ส่งมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการได้ต่อไป
ผอ.สปร.ทบ ได้กรุณาให้แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
10.1 ให้หน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ
10.2 ให้สมาชิกฯ รักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไว้ เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าลาย และผ้าพื้น ไว้จำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ และส่งให้กองงานศิลปาชีพต่อไป
10.3 ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ผู้บังคับบัญชา