พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริฯ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริฯ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี) ณ โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริฯ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และกลุ่มสมาชิกของโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยที่ปรึกษา มทภ.1เดินทางถึงโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริฯ
2. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 กล่าวต้อนรับ
3. ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริฯ
4. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการฯ


ลักษณะโครงการ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำรินี้ เกิดขึ้นหลังจากค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน หรือกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างเสร็จแล้วและบรรจุกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 กองทัพภาคที่ 1 ก็ได้มอบให้ทางค่ายฯ ดำเนินการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษ ส่งผลทำให้ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะหน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความปลอดภัยพอสมควร ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ในการหาข่าวและระวังป้องกันที่ตั้งหน่วยให้ปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย ดังนั้นในการจัดทำการฝึกจึงกำหนดให้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบใน รัศมี 50-100 กิโลเมตร ซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้ทางค่ายพบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนและการตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป โดยกำหนดขอบเขตตามสภาพพื้นที่เป็นจริงในขณะนั้น พร้อมกับเตรียมการจัดสรรที่ดินให้เป็นที่ทำกินของราษฎรอย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบทั้งด้านการปกครองพื้นที่เป็นจริงในขณะนั้น พร้อมกับเตรียมการจัดสรรที่ดินให้เป็นที่ทำกินของราษฎรอย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบทั้งด้านการปกครองสังคม การเมือง และอื่นๆ “พื้นที่บริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนกักเก็บน้ำแก่งกระจาน สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ยังดีอยู่ แต่จะถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น เพราะมีสัมปทานให้บริษัทนำไม้ออกและมีราษฎรเข้าไปบุกเบิกพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น การนำไม้ออกนั้นในทางปฏิบัติจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่จะยังคงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไว้ได้ ดังนั้นในการให้สัมปทานนำไม้ออก ควรพิจารณาพื้นที่แยกเป็นบริเวณลุ่มน้ำของแต่ละลำน้ำโดยละเอียดและรอบคอบ เพื่อพิจารณาสัมปทานให้แต่ละบริเวณ ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องราษฎรเข้าไปบุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่ทำกินนั้น ควรดำเนินการให้เปลี่ยนจากการที่ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำลายพื้นที่ป่าโดยไม่มีการควบคุมให้เป็นการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าให้ราษฎรเข้าทำกินโดยมีการควบคุมคือให้พิจารณาพื้นที่ป่าในลุ่มน้ำของลำห้วยต่างๆ เลือกบริเวณที่ค่อนข้างราบ เนื้อดินเหมาะแก่การเพาะปลูกและมีแหล่งน้ำที่จะทำการชลประทานได้ ซึ่งเหมาะที่จะเปิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกจัดสรรให้ราษฎรได้เข้าทำกิน และจัดพื้นที่ป่าติดต่อกันบริเวณเชิงเขาให้เป็นป่าใช้สอยปลูกไม้โตเร็ว เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้ทำฟืนและประโยชน์อื่น ๆ
ส่วนพื้นที่บนไหล่เขาขึ้นไปให้รักษาไว้เป็นป่าต้นน้ำลำธาร อบรมราษฎรที่จัดให้เข้าทำกินในพื้นที่จัดสรร ให้รักและหวงแหนป่าไม้ต้นน้ำ ให้ร่วมกันคุ้มครองรักษาไม่ให้ผู้อื่นมาทำลาย จัดให้ราษฎรในพื้นที่ดินจัดสรรร่วมกันตั้งเป็นสหกรณ์ต่อไป อาจมอบหมายให้หลายๆ สหกรณ์ร่วมกันเป็นผู้รับสัมปทานการทำไม้ ออกของป่าบริเวณนั้นก็ได้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ จึงจัดตั้งโครงการขึ้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยในระยะแรกใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานอุปถัมภ์(ห้วยแม่เพรียง)” ต่อมาจึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ” เพื่อความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของราษฎรให้มีความรักสมัครสมานต่อกัน
2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ เทคนิคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนสมัยใหม่ให้แก่ราษฎร
3. เพื่อจัดรูปที่ดินให้ราษฎรทำกิน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
4. พัฒนาที่ดินทำกินของราษฎรให้มีความสมบูรณ์มีแหล่งน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ ใช้ระบบชลประทานย่อยโดยใช้วัสดุและทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลัก
5. พัฒนาให้ราษฎรรวมตัวกันในรูปสถาบันเกษตรกร หรือระบบสหกรณ์
6. เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย-พม่า ในพื้นที่โครงการ ฯ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้บังคับบัญชา