อำเภอท้องที่ที่ชายมีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของมารดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของมารดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของมารดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของมารดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของมารดา
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าตัว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ที่พบตัว