ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1)

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1)