โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง

                                              โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง

ความเป็นมา

ภาพนิ่ง1

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกโครงการศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ บนศาลาที่ประทับทรงงาน คือนางอะตอ แลเซอ อายุ 30 ปี อยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีสภาพยากจน สามีติดฝิ่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ จะให้ทดลองเลี้ยงแกะ เพื่อเอาขนมาทอผ้าคลุมไหล่ แต่ต้องขอนำกลับไปศึกษากันดูก่อน และนางมอ แซ่ย่าง อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สามีเสียชีวิต สภาพยากจนมาก เลี้ยงไก่ไว้มาก แต่เป็นโรคตาย เหลืออยู่ 3 ตัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ ลองไปสอนให้เลี้ยงไก่อย่างถูกวิธี

ต่อมา ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย จึงได้ประสานส่วนราชการ เพื่อจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง และได้พื้นที่พิกัด PB509978 มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง” ตามวิทยุ ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3  ที่ นร 5106/99  ลง 2 กุมภาพันธ์ 2541

ภาพนิ่ง2

ที่ตั้งกิจกรรมในโครงการ

แผนผังพื้นที่โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก ฯ

ศูนย์พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร

ภาพนิ่ง3

ที่ตั้งกิจกรรมในโครงการ

แผนผังพื้นที่โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก ฯ

ศูนย์พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร

ภาพนิ่ง4

สถานภาพสัตว์เลี้ยงในโครงการฯ

แกะ 11 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 8 ตัว ลูกแกะ 1 ตัว (คลอดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559)

จำนวนไก่ทั้งหมด 204 ตัว พ่อพันธุ์ 11 ตัว แม่พันธุ์ 49  ตัว ลูกไก่ 95 ตัว ไก่รุ่น 49 ตัว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559 ผลิตลูกไก่ทั้งหมด 165 ตัว

จำนวนเป็ดเทศทั้งหมด 66 ตัวพ่อพันธุ์ 5 ตัว แม่พันธุ์ 35 ตัว เป็ดรุ่น 20 ตัว

ภาพนิ่ง5

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับจากโครงการฯ

1.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยการขยายผลการสาธิตการเลี้ยงสัตว์สู่การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ได้ศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม และนำเอาความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม และนำเอาความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ สามารถลดอัตราการตายของสัตว์ปีกในหมู่บ้านได้

2.สัตว์เลี้ยงที่ราษฎรมีอยู่เดิมสามารถเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ ให้ผลผลิต(ลูกสัตว์) ให้ราษฎรเลี้ยงไว้เป็นอาหารในครัวเรือนอย่างเพียงพอ และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

3.ราษฎรที่ได้รับพันธุ์สัตว์จากโครงการ ได้แก่ เป็ดและไก่ สามารถนำไปเลี้ยงที่บ้านได้ พันธุ์สัตว์ส่วนใหญ่สามารถนำไปขยายพันธุ์ ให้ผลผลิต(ลูกสัตว์) เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

4.การปฏิบัติงานด้านดูแลสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำโครงการที่ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์ป่วย และเยี่ยมเยียนราษฎรถึงหมู่บ้าน ราษฎรมีความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์จากการบริการ

5.กิจกรรมการเลี้ยงแกะ สามารถผลิตขนแกะสนับสนุนให้ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย ได้อย่างพอเพียง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกษตร แก่ผู้สนใจทั่วไป

2.สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

3.ลดพื้นที่ทำไร่เลื่อยลอย และปลูกพืชเสพติดต่างๆ

4.สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

1.กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 พะเยา) (ชุดโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก ตามพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง)

2.สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย

3.สำนักงานปศุสัตว์ อ.เวียงแก่น

4.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงภูชี้ฟ้า

5.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

6.ทางหลวงชนบทเชียงราย

7.อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

8.โครงการชลประทานเชียงราย

9.แขวงการทางเชียงรายที่ 2

10.อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

11.อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง7 ภาพนิ่ง8 ภาพนิ่ง9 ภาพนิ่ง10 ภาพนิ่ง11 ภาพนิ่ง12 ภาพนิ่ง13 ภาพนิ่ง14 ภาพนิ่ง15 ภาพนิ่ง16 ภาพนิ่ง17 ภาพนิ่ง18 ภาพนิ่ง19 ภาพนิ่ง20 ภาพนิ่ง21 ภาพนิ่ง22 ภาพนิ่ง23 ภาพนิ่ง24 ภาพนิ่ง25 ภาพนิ่ง26 ภาพนิ่ง27 ภาพนิ่ง28 ภาพนิ่ง29 ภาพนิ่ง30 ภาพนิ่ง31 ภาพนิ่ง32 ภาพนิ่ง33 ภาพนิ่ง34 ภาพนิ่ง35 ภาพนิ่ง36