โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ

            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
——————————————

ความเป็นมา
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ที่สิ้นสุดห้วงระยะเวลาดำเนินการไปแล้ว อาทิ ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร การพัฒนา และการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิน และแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์และอื่นๆนั้น

ภาพนิ่ง1
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา (เดิม) ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงมอบให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือสำนักพระราชเลขาธิการที่ รล 0010/2134 ลง 22 พฤษภาคม 2543 เรื่อง ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ (เดิม) เป็นโครงการพระราชดำริ

ภาพนิ่ง2

            ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยประสานและร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จว.เชียงราย – พะเยา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544-2548 พร้อมกับแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ โดยมีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา (ผบ.จทบ.พ.ย.) เป็นประธานคณะทำงาน และ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นองค์กรบริหารงานในระดับพื้นที่ และดำเนินการพัฒนา,แก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จ และบรรลุตามพระราชประสงค์

ที่ตั้งกิจกรรมในโครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

ภาพนิ่ง3

ที่ตั้งกิจกรรมในโครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

ภาพนิ่ง4
พื้นที่โครงการ
บ้านร่มฟ้าไทย พิกัด PB 514947 หมู่ที่ 24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300 เมตร                  ที่ตั้งสนาม ฮ. พิกัด PB 512970 สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,180 เมตร
อาณาเขตติดต่อ
ด้านเหนือ – ติดกับน้ำโขง ตรงข้ามแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
ด้านใต้ – ติดดอยผาแล้ง ดอยห้วยกิ่ว ดอยผาจิ ในพื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา
ด้านตะวันออก – ติดกับแขวงบ่อแก้ว , แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว และ จ.น่าน
ด้านตะวันตก – ติดกับทางหลวง 1020 อ.เชียงของ อ.เทิง จ.เชียงราย
ทางหลวง 1021 อ.เทิง จ.เชียงราย–อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทางหลวง 1148  อ.เชียงคำ–บ้านแวนโค้ง–บ.แฮะ–อ.ปง จ.พะเยา
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าลุ่มน้ำชั้น 1A และสลับร่องห้วย มีพื้นที่ราบน้อย และเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆ โดยมีค่าเฉลี่ยความสูง 1,300 เมตร

ภาพนิ่ง5
ลักษณะภูมิอากาศ
แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน, ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ 30°c ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด คือ 10°c ในเดือนธันวาคม มีฝนตกมากคือ เดือนสิงหาคม

ภาพนิ่ง6

การคมนาคม
เดินทางโดยรถยนต์เป็นหลัก เป็นถนนลาดยาง ใช้ได้ทุกฤดูกาล ระยะทางจาก จ.พะเยา ถึงโครงการอันเนื่องมาจาก        พระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ฯ 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที และ ระยะทางจาก จ.เชียงราย ถึง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ฯ 106 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที

ภาพนิ่ง7

การเสด็จทรงงาน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
1.การเสด็จครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2536
2.การเสด็จครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537
3.การเสด็จครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2538
4.การเสด็จครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539
5.การเสด็จครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
6.การเสด็จครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542
7.การเสด็จครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543
8.การเสด็จครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544
9.การเสด็จครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547
10.การเสด็จครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548
11.การเสด็จครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549

                                                            พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                                                                                เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
                                    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ดังนี้
………………………………..
1.ให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงเชียงราย ศึกษาทดลองปลูกต้นกัญชงต่อไปและให้พัฒนาการใช้ประโยชน์ของเส้นใยกัญชง
2.ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และให้การปลูกต้นเสี้ยวดอกขาวเพิ่มเติม
3.ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างบ้านให้กับนางอาจง ยูต๊ะ ราษฎรชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง โดย กอ.คดร.ดอยยาว ฯ และ จทบ.พ.ย. เป็นหน่วยดำเนินการ

ภาพนิ่ง8

การปกครอง
นายอำเภอเทิง นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ
กำนันตำบลตับเต่า นายสุรชัย เกียรติไพรยศ
ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทย นายทวีชัย แซ่ลี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน นายแคะ เมฆสกุลดีสมาชิก
ส.อบต. 2 คน นายวิศิษฐ์ชาญชัยพิทักษ์สิน นายกั๊วะ แซ่ย่าง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎรอาสาสมัครชาวเขาและราษฎรอาสาสมัครกองหนุน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
4.แนะนำ ส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแผนใหม่ ให้กับราษฎรในพื้นที่ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5.อนุรักษ์สภาพป่าและป้องกันปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป
6.ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สามารถยังชีพด้านการเกษตร ให้มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ
7.ให้ราษฎรสามารถมีเส้นทางคมนาคมสะดวก เพื่อขนส่งผลผลิตด้านการเกษตรสู่ท้องตลาด
8.แบ่งแยกที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ออกจากพื้นที่ป่าสงวน
9.ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
การสนับสนุนงบประมาณ
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงกำลังพลจาก ทภ.3
2.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกษตร แก่ผู้สนใจทั่วไป
2.สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น
3.ลดพื้นที่ทำไร่เลื่อยลอย และปลูกพืชเสพติด
4.สามารถส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง
หน่วยงานร่วมโครงการ
1.จ.เชียงราย
2.จ.พะเยา
3.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
4.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.สำนักงานเกษตร จ.เชียงราย
6.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.เชียงราย
7.สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย
8.โครงการชลประทาน จ.เชียงราย
9.ทางหลวงชนบท จ.เชียงราย
10.แขวงการทางเชียงรายที่ 2
11.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
12.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย
13.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.พะเยา
14.ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย
15.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ เชียงราย
16.หน่วยจัดที่ดินที่ 1
17.หน่วยจัดที่ดินที่ 2
18.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

แผนงานหลัก

งานจ้างแรงงาน

ภาพนิ่ง9

งานพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ภาพนิ่ง10

งานส่งเสริมอาชีพ

ภาพนิ่ง11 ภาพนิ่ง12

ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าตามพระราชดำริ ดังนี้
1.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงเชียงราย ได้ศึกษาทดลองการปลูกต้นกัญชง และให้พัฒนาการใช้ประโยชน์ ของเส้นใยกัญชง โดยทดลองปลูกในศูนย์การส่งเสริมการเกษตรที่สูงภูชี้ฟ้า จำนวน 5 ไร่ การปลูกได้ผลดี สามารถนำมาผลิตเป็นเส้นใยกัญชงได้ดี และให้ราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเส้นใยกัญชง ผลปรากฏว่าได้ผลดี
2.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ในการดูแลทรัพยากร บริเวณบ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
3.การสร้างบ้านให้แก่ นางอาจง ยูต๊ะ ราษฎรชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง โดย จทบ.พ.ย./กอ.คดร.ดอยยาว,ชป.โครงการศิลปาชีพ บ้านร่มฟ้าทอง และ ชป.โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก บ้านร่มฟ้าทอง ซึ่ง ผบ.จทบ.พ.ย./ผอ.คดร.ดอยยาวฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานก่อสร้างบ้านให้กับ นางอาจง ยูต๊ะ การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 จากนั้นได้ดำเนินการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น เครื่องครัว ที่นอน ตู้เสื้อผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นต้น และได้ทำการทำพิธีมอบบ้านให้กับ นางอาจง ยูต๊ะ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยเชิญคณะทำงานและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานในการรับมอบดังกล่าวด้วย ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางอาจง ยูต๊ะ นั้นเป็นไปตามแนวทาง และพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกประการ

ข้อมูลประชากร

17 18

การก่อสร้างบ้านอาจง ยูต๊ะ

ก่อนการสร้าง

ภาพนิ่ง13

ระหว่างการก่อสร้างภาพนิ่ง14

ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549

ภาพนิ่ง15

พิธีส่งมอบบ้าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549

ภาพนิ่ง16

ขัอมูลพื้นฐานระบบประชากรหมู่บ้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

19 20 21