โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทิพุเย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทิพุเย

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองกำลังสุรสีห์

๒. ที่ตั้งโครงการ :     บ้านทิพุเย หมู่ ๓ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ประวัติความเป็นมา

image002 image004

เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านทิพุเย หมู่ ๓ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับราษฎร และเพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงานได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรที่มารับเสด็จ พระราชทานการฝึกศิลปาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ การทอผ้าไหมจกกะเหรี่ยง, การปักผ้า ทั้งบ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่งและ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล และทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งธนาคารข้าว จำนวน ๓ แห่งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่ บ้านทิพุเย, บ้านเกริงกระเวีย และบ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง โดยจัดสร้างธนาคารข้าวและอีกส่วนหนึ่งจัดซื้อข้าว

เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคลิตี้ ( บ้านทุ่งเสือโทน ) ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ อยู่ในเขตป่าสงวนป่าเขาฤาษี – บ่อแร่ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานมานานกว่า ๑๐๐ ปี พร้อมๆ กับ บ้านทิพุเย ตั้งอยู่  ปากทางเข้าทุ่งใหญ่นเรศวร  ในการเสด็จครั้งนี้ มีราษฎรหลายหมู่บ้านเป็นจำนวนมากมาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีราษฎรจำนวนหนึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าด้วย โดยพระราชทานธนาคารข้าวให้บ้านคลิตี้และบ้านทุ่งนางครวญพระราชทานการเลี้ยงไหมและการปักผ้าพื้นเมืองชาวเย้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสกับแม่ทัพภาคที่๑, ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้มารับเสด็จฯ “ ขอให้ช่วยดูแลรักษาป่า และช่วยชาวกะเหรี่ยงให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ”

image006

เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน      ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านทิพุเย หมู่ ๓ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

๔.๑ เพื่อส่งเสริมประชากร, องค์กรชุมชน  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีจิตสำนึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๒ เพื่อให้ชุมชนมีถิ่นฐานที่มั่นคง

๔.๓ เพื่อกำหนดขอบเขตความชัดเจนของการใช้พื้นที่ป่าและที่ทำกิน

๔.๔ เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้

๔.๕ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและขบวนการดำเนินการทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. อาณาเขตพื้นที่

อาณาเขตโครงการประกอบด้วย ตำบลชะแลทั้งตำบลและตำบลห้วยเขย่ง ๑ ตำบล รวม ๘ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย หมู่ ๑ บ้านห้วยเสือ, หมู่ ๒ บ้านเกริงกระเวีย, หมู่ ๓ บ้านทิพุเย, หมู่ ๔ บ้านคลิตี้ (ทุ่งเสือโทน), หมู่ ๕ บ้านภูเตย, หมู่ ๖ บ้านทุ่งนางครวญ, หมู่ ๗ บ้านชะอี้ และตำบลห้วยเขย่ง หมู่ ๕ บ้านไร่ป่า โดยมีพื้นที่ในโครงการประมาณ ๑,๐๑๗,๐๐๐ ไร่    

image011 image008

๖. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)

เป็นโครงการช่วยเหลือราษฎรในเรื่อง ที่ดินทำกิน, ที่อยู่อาศัย, การส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้กับราษฎรรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้ลำธาร  ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๕ โครงการและงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ๒ โครงการรวมเป็น ๗ โครงการ คือ

๖.๑ โครงการธนาคารข้าว เป็นโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีข้าวบริโภค เนื่องจากพื้นที่ ตำบลชะแล เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา การทำนาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมที่จะทำไร่ และทำสวนผลไม้ โดยปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกันมากขึ้น

image013

๖.๒ โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ดำเนินโครงการในหมู่บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอ     ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  มีสมาชิกจำนวน ๒๖ ครัวเรือน การส่งเส้นไหมเข้าโครงการฯ ในแต่ละเดือน และจะมามอบเงินค่าเส้นไหมให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงไหม หลังจากส่งเส้นไหมเข้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วประมาณ ๓ เดือน โดยจะให้ราคาเส้นไหมประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท ต่อ กิโลกรัม

image015

๖.๓ โครงการทอผ้าไหมจกกระเหรี่ยง  ดำเนินโครงการในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกจำนวน ๑๘ คน การส่งชิ้นงานผ้าไหมฯ ในแต่ละเดือน และจะมามอบเงินค่าชิ้นงานให้กับสมาชิก หลังจากส่งชิ้นงานเข้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วประมาณ ๓ เดือน โดยราคาชิ้นงานที่ได้จะมาจากการประเมินราคาจากโครงการฯ ราคาประมาณ ตารางเมตรละประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๒๐๐  บาท

image017

๖.๔ โครงการปักผ้าพื้นเมืองชาวเย้า  ดำเนินโครงการในหมู่บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอ   ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกจำนวน  ๔๐  คน ระยะเวลาในการปักผ้าขึ้นอยู่กับขนาดของผ้า ใช้เวลาผืนละประมาณ ๒ – ๓ เดือน โดยราคาชิ้นงานที่ได้จะมาจากการประเมินราคาจากโครงการฯ ราคาจึงไม่เท่ากัน

image019

๖.๕ โครงการปักผ้า  ดำเนินโครงการใน ๒ หมู่บ้าน มีสมาชิก รวม ๖๔ คน ได้แก่ บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกปักผ้า จำนวน ๔๗  คน และ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกปักผ้าจำนวน ๑๗ คน การส่งชิ้นงานเข้าโครงการฯในแต่ละเดือน ราคาแบบฝึกหัดขนาดเล็กเท่าผ้าเช็ดหน้าชิ้นละ ๑๐๐ – ๑๕๐ บาท ขนาดเล็ก ๑ แผ่นกระดาษ A๔ ราคา ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ บาท ขนาดกลาง ๒ แผ่นกระดาษA๔ ราคา ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท ขนาดใหญ่ ๔-๖ แผ่นกระดาษ A๔ ราคา ๖,๕๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท

image021

๖.๖ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ดำเนินโครงการ ในหมู่บ้านทิพุเย โดยจะพานักท่องเที่ยวเข้าชม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน และวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเกรี่ยง และร่วมกิจกรรมสงเคราะห์เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก เช่น เลี้ยงอาหาร,  ขนม เล่นกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมระหว่างเด็ก และนักท่องเที่ยว การคิดค่าบริการนักท่องเที่ยว ๔๐๐ บาท/คน เป็นค่า บริการในการเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการท่องเที่ยวฯ คนละ ๓๐๐ บาท และเป็นค่าอาหารกลางวันคนละ ๑๐๐ บาท ไม่รวมค่ารถ รับ – ส่ง

image023

๖.๗ ร้านค้าชุมชนชาวเขา ดำเนินโครงการใน หมู่บ้านทิพุเย มีสมาชิกจำนวน  ๑๖๗  คน มี ๒,๑๖๓ หุ้นๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๑๕๐ บาท  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิก  ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์ มีการซื้อหุ้น  และแบ่งเงินกำไรที่ได้โดยการปันผลกำไรกันทุก ๖ เดือน  โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งร้านค้าจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม  และได้รับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค โดย องค์การบริหารตำบลชะแล

image025