โครงการเดินตามรอยพ่อ บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

โครงการเดินตามรอยพ่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้ติดตามการดำเนินการโครงการจำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล   ดำเนินการโดยกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในพื้นที่ 16.6 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากไร้ รวมถึง กำลังพล , พลทหาร และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันได้รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 30 ตัว และแพะพันธุ์ผสม 30 ตัว รวม 60 ตัว และได้ลูกแพะคลอดใหม่ จำนวน 13 ตัว ทำให้ปัจจุบันมีแพะในโครงการ จำนวน 73 ตัว
2. โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน       ดำเนินการโดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในพื้นที่ 53.25 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกผักเพาะเมล็ดพันธุ์แบบอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงกำลังพล ครอบครัวและเป็นคลังสำรองเมล็ดพันธุ์ผักในพื้นที่
การดำเนินการที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้หน่วยในกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้หน่วยได้นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะและแจกจ่ายต้นกล้าให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไป ปัจจุบันการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างการพักหน้าดินเพื่อยกแปลงปลูกในรอบต่อไป
3. โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ และโครงการเกษตรประณีต  ดำเนินการโดยกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 แบ่งเป็นพื้นที่โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ 65 ไร่ และโครงการเกษตรปราณีต 1.5 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานของ กองพลทหารราบที่ 4
การทำเกษตร บนพื้นที่ 1.5 ไร่ ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
4. การปลูกหญ้าเนเปีย หญ้าแพงโกล่า ดำเนินการโดยกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในพื้นที่ 35.98 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกหญ้าเป็นอาหารสัตว์ สนับสนุนการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ปัจจุบันได้ปลูกหญ้าเนเปีย และหญ้าแพงโกล่า และตัดเพื่อเป็นอาหารสัตว์ไปแล้ว 1 รุ่น และอยู่ในระหว่างดำเนินการปลูกในรุ่นที่ 2
5. โครงการเลี้ยงหมูป่า และเลี้ยงห่าน ดำเนินการโดยกองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ พื้นที่ดำเนินการ ประมาณ ๑๑ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงหมูป่าพันธุ์ผสม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ กำลังพลและครอบครัว เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป  ปัจจุบันได้รับหมูป่าจำนวน 20 ตัว พันธุ์เหมยซานจำนวน 3 ตัว รวม 23 ตัว และได้ ลูกหมูป่าคลอดใหม่ จำนวน 3 ตัว ทำให้ปัจจุบันมีหมูในโครงการ จำนวน 26 ตัว นอกนั้นหน่วยได้เลี้ยงห่านอีก จำนวน 8 ตัว